[IHM] Az oktatás tartalmának, a tananyagoknak a fejlődése, változása tetten érhető a mindennapokban - elég csak összehasonlítani az általunk és gyermekeink által tanult tananyagot. A munkaerőpiaci és a korunknak megfelelő általános életviteli igények azonban az ismeretek gyarapodásán kívül egyéb képességek, készségek kifejlesztését is elvárják az oktatástól. Az idegen nyelvek ismerete, a számítógépek kezelésének képessége, valamint az önálló tanulás mind olyan "kompetencia", amelyet a modern oktatástól elvárhatunk.

Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT)

Az Oktatási Minisztérium az EU ajánlásaival összhangban nagy hangsúlyt fektet az élethosszig tartó tanulás alapkompetenciáira épülő oktatási módszertanok bevezetésére a közoktatásban is. Ezen törekvés egyik eszköze (az oktatáskutatás, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében végzett oktatási programcsomag-fejlesztések mellett) az oktatás-tanulás támogatása digitális tananyagokkal és egyéb, az oktatást kiegészítő digitális tudáselemekkel a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) program keretében.

Az SDT kiemelt célja a létrehozott digitális tananyagok újrafelhasználhatóságának és értékállóságának biztosítása, ezért az elemeket egy eszközfüggetlen tárolóban tárolja, amiből tetszés szerint építhetők fel új tananyagok mind a tantervi, mind az otthoni tanulás segítésére. Az SDT webes felületen keresztül a Sulinet portálon érhető el, egy tananyagszerkesztő és egy csoportos szerkesztést segítő modullal együttesen. A munkacsoportos tevékenység során a tanár-diák együttműködésben a kapcsolatfelvétel 5 fajtáját támogatja a rendszer: belső üzenő, e-mail, chat, fórum, nyilvános fórum, melyek segítségével a felhasználók közösen hozhatnak létre új tartalmakat.

A program 2004 szeptemberétől vált hozzáférhetővé a középiskolai földrajz és történelem anyagokat felölelően, majd év végéig további 8 tantárgy (matematika, fizika, biológia, kémia, magyar nyelv, magyar irodalom, ének-zene, mozgókép és médiaismeret) anyaga kerül a rendszerbe. Távlati tervként szerepel a jelenlegi 7-12 osztályosoknak szóló tudásanyagok vertikális bővítése a tanterv teljes lefedésével és az idegennyelvi tartalmakkal.

Sulinet Elektronikus Könyvtár

A Sulinet portál az SDT-t kiegészítő feladatokat, játékokat, módszertani ajánlásokat, egyéb, virtuális közösség formáló információkat tartalmaz. Ezek közül is kiemelendő a Sulinet Elektronikus Könyvtár, amely a tananyaghoz kapcsolódó könyveket, kordokumentumokat tartalmaz majd. Az Elektronikus Könyvtár feltöltése az elkövetkező hónapokban, leghamarabb októbertől várható.

Új, az oktatásban felhasználható digitális tartalmak

További, az oktatásban kiválóan használható segédanyagok az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által "Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése" címmel meghirdetett pályázat eredményeként létrejövő tartalmak és a Nemzeti Audiovizuális Adattár (NAVA) filmjeinek tömege is, amelyek 2004. december 31-ig, folyamatosan válnak elérhetővé. A pályázat célja olyan digitális, az oktatásban használható tartalmak létrehozása és azok adatbázisban (egységes keretrendszerben) való megjelenítése volt, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanárok és a diákok maguk állíthassák össze a tanításban, illetve a tanulásban segítő szemléltető, kiegészítő tananyagrészeket. Ezzel az IHM nem csupán az infokommunikációs megoldásokban rejlő lehetőségek megismertetését, hanem a felhasználók kreativitását, önállóságának kibontakozását is segíteni kívánta.

A Közháló Program

Mindezen információk az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által útjára indított, az utóbbi évek legnagyobb informatikai infrastruktúra-fejlesztési programjának - a fél év alatt mintegy 2500 szélessávú végpont bekötését megvalósító Közháló Programnak - köszönhetően az interneten válnak elérhetővé az oktatási intézmények számára. A közháló 2004 szeptemberéig eljutott csaknem 2000 iskolába, továbbá művelődési házakba, valamint az IHM eMagyarország Programjához kapcsolódó intézményekbe és teleházakba is. Az IHM tervei szerint idén szeptember 30-ig valamennyi korábbi Sulinetes végpont integrálódik a Közhálóba, egy évre rá pedig - a program első fázisának végére - további 2600 közoktatási intézménybe jut el a 21. század informatikai közműve.

A további, nem iskolákhoz kötődő bekötésekkel együtt jövő év szeptember 31-ére összesen 7300 szélessávú végpontot adnak át csaknem 2500 településen. A program elősegíti a területfejlesztést, erősíti a kistelepülések lakosságmegtartó képességét és esélyt kínál számukra az információs társadalomba való bekapcsolódásra.

Műholdas adatszórás

A nagy méretű adatállományok - mint pl. videoanyagok - letöltése dial-up, de akár ASDL 64/384 kapcsolaton keresztül is jelentős leterheltséget jelentenek. Vagyis az oktatás digitális anyagokkal történő kiszélesítése megköveteli egy más jellegű adatszórási forma bevezetését. Ezért hirdette meg az IHM "Műholdas adatszórás" címmel IHM-ITP-24 jelű pályázatát, amely lehetővé teszi gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák számára, hogy műholdas adatszórás segítségével jussanak az oktatási segédanyagokhoz.

A pályázaton valamennyi érvényes pályázati anyagot benyújtó iskola nyert. A pályázatnak köszönhetően 504 középiskolába juthat el folyamatosan működő, műholdas adatszórás felhasználásával az információ egy központi helyről a vételre alkalmassá tett intézmények egy-egy számítógépére. A nagyméretű adatállományok egyidejűleg több számítógépre történő letöltése az iskolák internetkapcsolatát nagymértékben leterhelné, ám a pályázat révén megvalósult egyirányú műholdas átvitel lényegesen gyorsabb megoldást kínál. A műholdon rendelkezésre álló sávszélességgel a nagyméretű tartalmakat közvetlenül az iskolák szervergépére sugározzák, ily módon teszik azt hozzáférhetővé a diákok számára.

Az Oktatási Minisztérium által felügyelt, naprakész internetes tartalmak a műholdas adatszórással eljutnak oda, ahol az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatának köszönhetően megvalósultak a műholdas adatszórás feltételei. A kiépült technika lehetővé teszi nagyobb videoanyagok, illetve élő videoközvetítés átvitelét is. Az oktatási anyagok műholdas továbbításának fontos ismérve, hogy hatóköre nem áll meg az országhatárnál. A szolgáltatás tesztüzemmódban az AMOS-műholdon rendelkezésre álló 1 MHz sávszélesség felhasználásával elindult. A teljes 10 MHz sávszélességet előreláthatólag 2004 szeptember végétől biztosítja a műholdas szolgáltató. Ettől az időponttól kezdődik az iskolákba telepített szerverek rendszerbe állítása és integrálásuk a lokális hálózatba.

A Műholdas Adatszórás alapprogramba beletartozik az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtára, a kormányzati portál, az MTI, valamint az Index portálja és még további oktatási és egyéb publikus portálok, amelyek száma összesen 1013 db.

Digitális zsúrkocsi

Az IHM a "Középiskolai multimédiás prezentációs eszközök" - digitális zsúrkocsi-projektként emlegetett - pályázatával iskolai környezetbe jól illeszkedő, egyszerűen kezelhető, ám sokoldalú, a hagyományos és a legmodernebb prezentációs technikákat egyaránt ötvöző "zsúrkocsikat" és "bőröndöket" is eljuttatott a pályázatán induló 1110 középiskoláknak. Az eszközök kiválóan alkalmazhatók az OM Sulinet Digitális Tudásbázisának keretében létrejött, valamint az IHM "Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése" címmel meghirdetett pályázatának eredményeképpen születő tartalmak gyakorlati alkalmazásában.