Érvényes 2022. szeptember 30-tól. (Előző adatvédelmi és adatkezelési házirend és tájékoztató itt.)
I. Bevezető

Ez a dokumentum Bérczi Gábor Balázs EV. (Üzemeltető), mint adatkezelő által a személyes adatok vonatkozásában alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti, illetve azokról nyújt tájékoztatást. A szabályzat kialakítása során Üzemeltető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk"), a 2011. évi CXII. törvény ("Infotörvény”), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének ("GDPR") rendelkezéseit és iránymutatásait vette figyelembe.

Az itt rögzített irányelvek kizárólag az Üzemeltető által közvetlenül, jelen honlapon (Honlap) át, végfelhasználók részére nyújtott szolgáltatások biztosítása keretében végzett adatkezeléséről és adatvédelméről nyújt tájékoztatást, hatálya azonban nem terjed ki az Honlapon elhelyezett külső hivatkozások révén megjelölt vagy elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra és szolgáltatásokra. Utóbbiak vonatkozásában kérjük keresse fel a megfelelő szolgáltató oldalát!

II. Fogalmak

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek Bérczi Gábor Balázs EV. (7763, Egerág, Honvéd u. 27., nysz: 57435549, adószám: 59409391-2-22) minősül.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megad valamilyen Személyes adatot.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó - közvetett vagy közvetlen módon - azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Szolgáltatás: az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által a Honlapon keresztül biztosított szolgáltatás(ok).

III. A kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő a Honlap által nyújtott Szolgáltatások biztosítása érdekében és során a következő személyes adatokat kezeli:

Adat Adatgyűjtés oka/célja Jogalap
Email-cím A Felhasználó fiókjának biztosítása (login), valamint kommunikáció a Felhasználóval (értesítések, hírlevél) Felhasználó hozzájárulása
Név (valódi és/vagy pszeudonim) A Felhasználó közzétételeinél és üzeneteinél a szerző megjelölése Felhasználó hozzájárulása
IP-cím A Honlap és a Szolgáltatás biztonságos üzemeltetése Jogos érdek
A Felhasználó közösségi fiókazonosítói (ha megadta őket) A Felhasználó fiókjának biztosítása, közösségi bejelentkezés (login) lehetővé tétele Felhasználó hozzájárulása

Felhasználó bemutatkozásában, közzétételeiben és privát üzeneteiben, illetve az Üzemeltető részére elérhetőségein (pl. emailben) küldött üzenetek részeként önkéntes módon egyéb Személyes adatokat is közzétehet vagy megadhat. Ezen adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeljük, addig, amíg azok törlését a Felhasználó nem kéri.

A felhasználói közzétételek és adatközlések vonatkozásában a Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

IV. A kezelt egyéb adatok köre

Az Adatkezelő a Honlap által nyújtott Szolgáltatások biztosítása érdekében és során a következő egyéb adatokat kezeli:

Adat Adatgyűjtés oka/célja Jogalap
A Honlapon megtekintett oldalak listája A Honlap és a Szolgáltatás biztonságos üzemeltetése Jogos érdek
Böngészőkörnyezet jellemzői A Honlap és a Szolgáltatás biztonságos üzemeltetése Jogos érdek
Felhasználó önként megadott - és nem ellenőrzött - földrajzi helyzete (város/helység pontossággal) A Szolgáltatás színvonalának javítása / Statisztikai aggregáció Felhasználó hozzájárulása
Sütik

A Honlap működése részeként sütiket (cookie) is elhelyezhet a Felhasználó böngészőjében, amik célja a Szolgáltatás használatának megkönnyítése és színvonvalának javítása. A sütik nem a Szolgáltató, hanem a Felhasználó eszközein kerülnek tárolásra, és azokat a Felhasználó saját hatáskörben, belátása szerint bármikor törölheti, sőt, elhelyezésüket eleve letilthatja a böngészője erre szolgáló funkcióinak segítségével.

Oldalunk a következő típusú sütiket használja:

Sütik típusa Funkció
Működéshez szükséges sütik Ezek a sütik a weboldal alapvető funkciónak működéséhez szükségesek
Analitikai sütik Ezek a sütik lehetővé teszik a látogatók számának és aktivitásának mérését

A Honlap böngészése közben a Felhasználó böngészőjében külső, harmadik felek (pl. Google Analytics, Adverticum, stb.) is elhelyezhetnek sütiket (lásd még: Külső hivatkozások). Ezen sütikre az Üzemeltető semmilyen ráhatással nincs, azok tartalmához nem fér hozzá és azt nem tárolja - így nem minősül adatkezelőnek sem. Ezen sütik tiltására és törlésére a korábban fent, a Honlap által elhelyezett sütikről írtak ugyanúgy érvényesek.

V. Az adatkezelés időtartama, hatálya

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelését Szolgáltató mindaddig folytatja, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – azzal a felhasználói fiókkal, amihez kapcsolódóan az adatok rögzítésre kerültek – le nem iratkozik vagy egyéb úton írásban nem kéri a Személyes adatok törlését, vagy amíg az adatokat a Szolgáltató saját elhatározásából nem törli.

Jogellenes cselekmény vagy annak gyanúja esetében Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatait törlési kérelme ellenére is a lefolytatandó eljárás időtartamára és céljára megőrizni is.

A Honlap és Szolgáltatások üzemeltetése során keletkező, illetve rögzített, nem személyes jellegű adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő garantálja, hogy ezen adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabályok által előírt tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

VI. A felhasználók jogai a kezelt adatok vonatkozásában

A Felhasználó a vonatkozásában kezelt Személyes adatok vonatkozásában az alább felsorolt jogokkal rendelkezik. A jogokat a Felhasználó a Honlapon át, azonosítását (a fiókba történő belépését) követően a Honlap megfelelő funkcióin keresztül gyakorolhatja. A ezen kívül írásban, az Adatkezelő részére megküldött ajánlott levélben vagy az adatkezeles@technetwork.hu címre küldött emailben is gyakorolhatja itt felsorolt jogait.

Az utóbbi módok valamelyikén benyújtott kérelmet az Adatkezelő azonban csak akkor tekinti hitelesnek és csak akkor teljesíti, ha az alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható, és bizonyítottnak tekinthető, hogy a kérést a Felhasználó saját maga nyújtotta be. A hitelesség ellenőrzése érdekében Adatkezelő kérheti a Felhasználót személyazonosságának igazolására mielőtt a kérés teljesítését megkezdené.

Tájékoztatási jog

Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztást nyújtson részére az általa a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok köréről és tartalmáról. A Felhasználó ezeket az adatokat a Honlapon elérhető profiloldalán, illetve a Honlap szolgáltatásain keresztül tudja megtekinteni.

Helyesbítési és módosítási jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Ezen kívül a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését, amennyiben az az adatok kezelési céljával összeegyeztethető.

Törlési jog

Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

VII. Külső hivatkozások

A Honlap használata során felhasználóink - többek között - a következő harmadik felek szolgáltatásaival és sütijeivel találkozhatnak, amik a következő adatvédelmi szabályzatok szerint működnek (a listát csak informatív jelleggel biztosítjuk):

Szolgáltatás Típus Adatvédelmi tájékoztató
Google Analytics Mérés és analitika link
Gemius SA - gemiusAudience Mérés és analitika link
Google Adsense Hirdetéskiszolgálás link
Adverticum Hirdetéskiszolgálás link