A PC Fórum internetes oldalainak használati feltételei és jogi szabályozása ("Feltételek")

A PC Fórum fenntartói és kiadói ("Kiadók") engedélyezik a a PC Fórum domain alatti oldalakra látógató felhasználók ("Felhasználók") számára az utóbbiakon keresztül megjelenô anyagok letöltését és tanulmányozását, az alábbi feltételekkel; az oldalak felhasználói ("Felhaszálók") pedig az oldalak megtekintésével és az oldalakon keresztül elérhetô szolgáltatások ("Szolgáltatások") használatával elfogadják és magukra nézve kötelezônek fogadják el az alábbi feltételeket és irányelveket.

Az oldalak használata.

A PC Fórum oldalain található anyagokat a Felhasználó nem jogosult módosítani, újra elôállítani, nyilvánosan közzétenni, elôadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni,kivéve az e dokumentumban kifejezetten engedélyezett módon és formában.A jelen Feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása, vagy egyéb elektronikus vagy nem-elektronikus módon történô teljes vagy részleteiben történô reprodukálása csak a Kiadó írásbeli engedélyének birtokában lehetséges. Ez alól kivételt képeznek a promóciós, tájékoztatási vagy oktatási céllal történô, de az írások teljes terjedelmének 10%-át (de legalább 500 karaktert) meg nem haladó méretű részletek közlése, amely e jog visszavonásáig elôzetes írásbeli felhatalmazás nélkül is engedélyezett. A PC Fórum oldalain megjelent anyagok vagy azok egyes részletei átvételének és közlésének további feltétele az eredeti forrás ("PC Fórum") jól látható helyen és formában történő megjelölése, illetve on-line kiadványok esetén az anyagok eredeti fellelhetőségére (a PC Fórum oldalaira) mutató hiperhivatkozás (link) elhelyezése a reprodukció mellett. Ezek hiányában az átvétel a szerzői jogba ütköző engedély nélküli utánközlésnek minősül.

A felhasználó kötelezi magát, hogy a PC Fórum-n a PC Fórum használóiról megjelent e-mail címeket és egyéb személyes információkat nem gyűjti és nem tartja nyilván azokat, valamint nem használja fel információk tömeges terjesztéséhez (pl. spam), és semmilyen egyéb módon sem hasznosítja azokat kereskedelmi célzattal.

Felhasználó e-mail címének a PC Fórum rendszereiben történő önkéntes megadásával engedélyt ad Kiadók részére, hogy azok számára a szóban forgó címre alkalmi jelleggel az oldallal kapcsolatos újdonságokról, ajánlatokról értesítő levelet küldjenek. Kiadók vállalják, hogya PC Fórum-hoz kapcsolódó rendszereken keresztül megszerzett e-mail címeket harmadik félnek a postafiók tulajdonosának engedélye nélkül nem adják ki, illetve, hogy felhasználó kifejezett és egyértelmű kérésére e-mail címét véglegesen törlik rendszereikből. Utóbbi törlés természetesen egyben a PC Fórum regisztrációt igénylő szolgáltatásainak használatából történő kizárást is jelenti.

A regisztrációkor megadott e-mail cím megszűnése, vagy elérhetetlenné válása esetén a Kiadók fenntartják a jogot a felhasználó azonosítójának felfüggesztésére vagy törlésére.

Felhasználói közzétételek.

A PC Fórum támogatja az információk és ötletek szabad cseréjét. Ugyanakkor nem áll módjában ellenôrizni a PC Fórum keretein belül keletkezett minden hozzászólást és azok tartalmát, aminek következtében ott akár hamis, megtévesztô, vagy nem megfelelô információk is közlésre kerülhetnek. Ennek megfelelôen a PC Fórum felhasználóit képezô egyének és szervezetek, valamint a PC Fórum munkatársai által közzétett vélemények és információk nem feltétlenül tükrözik a PC Fórum és munkatársai hivatalos álláspontját. A hozzászólásokért kizárólag annak feladója, mint egyén felelôs, de sem a PC Fórum, sem a vele közvetlenül kapcsolatba hozható személyek és társaságok semmilyen jogi, gazdasági vagy egyéb felelôsséggel nem tartoznak azokért.

A PC Fórum szolgáltatásainak használatával a Felhasználó beleegyezik és elfogadja, hogy semmilyen obszcén, egy bizonyos személyt, esetleg személyek egy csoportját sértô, fenyegetô, egyéb módon törvénybe vagy szerzôdésbe ütközô, mások számára a PC Fórum használatát korlátozó vagy megnehezítô információt, anyagot és hozzászólást nem tesz közzé, nem továbbít és nem generál a PC Fórum-n és az azzal közvetlenül kapcsolatba hozható eszközökön és médiákon.A PC Fórum felhasználóitól elvárja, hogy szolgáltatásait a mindenkor hatályos jogba ütközô cselekményekre ne használják fel sem közvetlen, sem közvetett módon, illetve ilyen cselekményekre ne hívjanak fel és ne segítsenek hozzá senkit a PC Fórum szolgáltatásai segítségével. Anyagok a PC Fórum-n történô megjelentetésével azok szerzôi elismerik, hogy tulajdonosai és/vagy jogos felhasználói azoknak, vagy a tulajdonos kifejezett kérésére és engedélyével teszik közzé az szóban forgó információkat és/vagy szellemi alkotásokat.A Felhasználó elfogadja, hogy a szerzői jog hatálya alá tartozott alkotások a PC Fórum szolgáltatásain keresztül történő publikálásával visszavonhatatlanul lemond azok feletti rendelkezési és hasznosítási jogáról és, hogy anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

Bár a Kiadóknak nem áll módjában minden hozzászólást és megjelentett információt ellenôrizni, de fenntartják a jogot (azonban a törvények adta keretek között nem vállalnak kötelezettséget rá), hogy a tudomásukra jutott, jogi vagy más okból kifolyólag nem megfelelônek vagy megengedettnek tartott anyagokat, hozzászólásokat és információkat töröljék, módosítsák vagy más helyre mozgassák. A Fórumbaneszközölt duplikált postázás (ugyanaz a hosszászólás, téma felvetése több témában is), a hozzászólásazonnali törlését vonja maga után.

Normális körülmények között nem vizsgáljuk azokat a privát elektronikus üzeneteket amelyek a PC Fórum rendszerein keresztül, de nem a PC Fórum részére kerülnek feladásra, azonban a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelôen az erre feljogosított hatóságoknak hivatalos eljárás keretében ilyen jellegű birtokunkba jutott információkat is kötelesek vagyunk kiszolgáltatni.

A felhasználó elfogadja, hogy a PC Fórum szolgáltatásait semmilyen formában nem használja hirdetésre, reklámozásra, vagy konkrét termékek, szolgáltatások üzleti célból történô népszerűsítésére a PC Fórum üzemeltetôinek elôzetes írásbeli engedélye nélkül.

Szavatosság és Jótállás kizárása.

A JELEN OLDALAKON SZOLGÁLTATOTT ANYAGOK ÖNMAGUKBAN, JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZLÉSRE. A PC Fórum ÉS A MEGJELENT ANYAGOK SZERZŐI KIFEJEZETTEN ELUTASÍTANAK BÁRMIFÉLE FELELŐSSÉGVÁLLALÁST EZEN ANYAGOKÉRT, IDEÉRTVE EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSSEL VAGY A SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET. A PC Fórum nem garantálja, hogy a jelen Oldalakon található anyagok pontosak és teljesek. A PC Fórum oldalain fellelhetô anyagok esetenként lehetnek idejét múltak, amelyek felújítására és aktualizálására Kiadók kötelezettséget nem vállalnak.

Jogok visszavonása.

A PC Fórum üzemeltetôi fenntartják maguknak a jogot, hogy visszavonják vagy megtagadják a hozzáférést a PC Fórum bizonyos vagy akár összes szolgáltatásához olyan személyektôl akik meggyôzôdésük szerint megsértik vagy megsérteni tervezik a felsorolt feltételeket vagy a megállapodás bármilyen más pontját.

A felhasználási szerződés és feltételek kifejezett megszegését jelenti - nem kizárólagos jellegel - az Kiadók vagy megbízott partnereik által az oldalba ágyazott hirdetések vagy reklámok blokkolása, megjelenésük megakadályozása, áthelyezésük vagy hatékonyságuk csökkentése bármilyen módszerrel.

Egyéb rendelkezések.

Kiadók jogosultak a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Ezért Felhasználók számára tanácsoljuk jelen oldalak idôrôl idôre történô ismételt áttanulmányozását, hogy mindig az idôszerű, kötelezô érvényű információk birtokában legyenek. A jelen Rendelkezések egyes szabályai az PC Fórum egyes oldalain megjelenô helyi szabályozás pontjainak tekintetében ellentmondásos esetben érvényüket veszíthetik.